Културата на Маите

Културата на Маите

Мајанската цивилизација се протегала на различни релјефски предели. Урбанистичкиот план на градовите бил минимален. При градењето на градовите, Маите тежнееле да го создадат градот во склоп со природата и природните ресурси. Некои градови се изградени на рамни варовнички платоа (Јукатан), додека пак другите биле градени во височините на ридовите. Во центрите на градовите се наоѓале големи … Continue reading »
Што е улично плетење?

Што е улично плетење?

Сте знаеле ли дека меѓу сите работи со кои може да се создава уличната уметност, е и преѓата? Зборуваме за уличното плетење, познато и како урбано плетење, графити плетење, герила плетење. Уличното плетење е вид на графити или улична уметност, која користи шарени, плетени или хеклани предива или влакна, наместо бои или креди. Инсталациите на … Continue reading »
Може ли храната да биде уметност?

Може ли храната да биде уметност?

Дали некогаш сте си рекле, „колку е убава тортава, жалосно е да ја изедеме…“ Храната буди различни реакции кај луѓето. Некои луѓе ги преивлекува нејзиниот вкус, додека пак други можат да бидат заведени од нејзиниот мирис и изглед. Уште пред илјадници години луѓето се труделе храната да има што подобар вкус, мирис и изглед. И … Continue reading »
Златен пресек

Златен пресек

Златниот пресек, претставен со симболот на грчката буква φ (фи), е математички поим кој многу често се поврзува и со останатите науки. Тој всушност и бил најчесто користен во историјата на уметноста. Златниот пресек, или φ, е начин на поделба на вредностите со фактор кој изнесува приближно 1.6. Златниот пресек е односот на два нееднакви … Continue reading »
Колку се стари графитите?

Колку се стари графитите?

Дали некогаш сте забележале графити, исцртани на ѕидови, згради, па дури и на возови? Некои луѓе сметаат дека графитите претставуваат уметност, додeка пак други сметаат дека претставуваат кривично дело. Вистината лежи некаде помеѓу двата екстреми. „Графити“ е термин кој се користи со цел да опише слики или зборови скицирани или нацртани на определена површина. Графитите … Continue reading »