Диџириду

Диџириду

Диџириду е дувачки инструмент кој потекнува од северните области на Австралија. Домородните народи од овие краишта, во прв ред Абориџините, го создале инструментот пред околу 1500 години. Понекогаш луѓето го опишуваат како „дрвена труба“, или „зуечка шупелка“. Не постојат сигурни докази кои би посведочиле за староста на инструментот. Според археолошките студии за карпестата уметност во … Continue reading »
7 остварени иновации на Жил Верн

7 остварени иновации на Жил Верн

Жил Верн бил француски писател, роден во 1828 година, во градот Нант. Живеел и творел во период кога науката, техниката и индустријата биле во интензивен развој, кога се поставил телеграфскиот кабел меѓу Европа и Америка, кога се открила електричната индукција, кога се појавиле првите хидраучични пумпи и слично. Под влијание на откритијата, Верн ги вовел … Continue reading »