Сварог

Сварог

Прабогот на старите Словени бил изедначуван со небото и огнот – освен неговото именување како Бог, е именуван и со името Сварог. За овој бог, главно зборуваат западнословенските и руски извори. Според нив, тој бил бог на Сонцето и огнот. Сепак, опстојно да се одговори на прашањето: „Кој бил Сварог во словенската митологија?“, според мислењето … Continue reading »
Велес

Велес

Божеството Велес е познато како „скотски бог“, што значи бог на стоката: на домашните животни, на добитокот и на стадата. Соодветно на тоа, тој може да се јавува и како заштитник на овчарите кои го почитувале. Истовремено е и покровител на полодноста, на трговијата и на богатството, воопшто. Велес се смета за општословенски бог, а … Continue reading »
Перун

Перун

Перун, воглавно е балтословенско божество на громот и молњата. Култот кон богот кој владее со громовите, го потврдува Прокопиј (VI век), но не го наведува неговото име. Не е познато дали тој бил едновремено бог на небото и на громот. Словените, признавале еден валдетел на небото и земјата, еден бог, творец на громот и молњата … Continue reading »