Теорија на хаосот

Теорија на хаосот

Хаосот е детерминирано поведение, непредвидливо за подолг период. Теоријата на хаосот го опишува однесувањето на некои нелинеарни динамички состави во математиката и физиката, кои под одредени услови непредвидливо се однесуваат. Историјата на човештвото е полна со настани во кои луѓето настојувале да ја контролираат околината. Контролата е потребна за да можат луѓето да ги задоволат своите … Continue reading »