Вовед во келтската астрономија

Вовед во келтската астрономија

Истражувањата на пренесуваните знаења од областа на математиката и астрономијата се меѓу најбитните средства за формирање и постигнување културни нивоа од древните цивилизации. Во келтската култура постоела тенденција кон концетрирање на знаењето во рамки на една ограничена класа – Друидите. Тие усно пренесувале голем број мнемонични правила на своите ученици, во текот на нивната долгогодишната … Continue reading »
Вовед во келтската историја

Вовед во келтската историја

Често се смета дека поимот Келти се однесува на етнички групи, вообичаено Ирците или Шкотите. Но, тој всушност се однесува на јазичната група народи кои говореле на келтските јазици. Модерните, сочувани, келтски јазици се: бретонскиот, ирскиот, корнскиот, манскиот, велшкиот и шкотско-галскиот. Првите докази за Келтите, се откриени во селото Халштат, Австрија. Речиси илјада гробови биле … Continue reading »