Исламска уметност

Исламска уметност

Терминот исламска уметност не е ограничен само на религиозна уметност, туку ги карактеризира сите видови на уметности развиени во богатите и разновидни култури на исламските општества (територии кои се протегаат од Шпанија, па се до Индија). Исламот, како нешто повеќе од религија, односно како начин на живот, поттикнува развој на посебна култура со уникатен уметнички … Continue reading »
Математиката зад келтскиот јазол

Математиката зад келтскиот јазол

Векови наназад, келтските шеми на врзување јазли биле користени за декорација на религиозни текстови. Тие биле изработувани со ткаење на ленти по најизменични шеми. Првично, претставувале финални модели на Евклидовата геометрија – математички систем разработен во Египет кој се состои од 22 аксиоми. Неодамна, вакви модели биле користени за цртање и сферични форми, користејќи го … Continue reading »