Велес

Велес

Божеството Велес е познато како „скотски бог“, што значи бог на стоката: на домашните животни, на добитокот и на стадата. Соодветно на тоа, тој може да се јавува и како заштитник на овчарите кои го почитувале. Истовремено е и покровител на полодноста, на трговијата и на богатството, воопшто. Велес се смета за општословенски бог, а … Continue reading »