Велес

Велес

Божеството Велес е познато како „скотски бог“, што значи бог на стоката: на домашните животни, на добитокот и на стадата. Соодветно на тоа, тој може да се јавува и како заштитник на овчарите кои го почитувале. Истовремено е и покровител на полодноста, на трговијата и на богатството, воопшто. Велес се смета за општословенски бог, а … Continue reading »
Перун

Перун

Перун, воглавно е балтословенско божество на громот и молњата. Култот кон богот кој владее со громовите, го потврдува Прокопиј (VI век), но не го наведува неговото име. Не е познато дали тој бил едновремено бог на небото и на громот. Словените, признавале еден валдетел на небото и земјата, еден бог, творец на громот и молњата … Continue reading »
Кое е најтоплото место на Земјата?

Кое е најтоплото место на Земјата?

Земјата е едно огромно пространство каде две третини од просторот се покриени со вода. Останатата третина е суво земјиште, просторот каде живееме. Но, една третина пак од тоа суво земјиште е пустината која е премногу топла и сува за да би можела да одржи било каков живот во неа. Поголемиот број на пустини низ светот … Continue reading »