Минимализам

Минимализам

Минимализмот или минималистичката уметност е уметнички правец кој ги отфрла коментарите на општеството, личниот израз на уметникот, негативните елементи или референци на историјата, политиката и религијата. Овој превец се базира на создавање предмети, слики, скулптури, музика и литературно творештво, чија вредност има чист естетски карактер. Минималистите ги ограничиле своите постапки на манипулација со елементите, како … Continue reading »
Културата на Маите

Културата на Маите

Мајанската цивилизација се протегала на различни релјефски предели. Урбанистичкиот план на градовите бил минимален. При градењето на градовите, Маите тежнееле да го создадат градот во склоп со природата и природните ресурси. Некои градови се изградени на рамни варовнички платоа (Јукатан), додека пак другите биле градени во височините на ридовите. Во центрите на градовите се наоѓале големи … Continue reading »
Златен пресек

Златен пресек

Златниот пресек, претставен со симболот на грчката буква φ (фи), е математички поим кој многу често се поврзува и со останатите науки. Тој всушност и бил најчесто користен во историјата на уметноста. Златниот пресек, или φ, е начин на поделба на вредностите со фактор кој изнесува приближно 1.6. Златниот пресек е односот на два нееднакви … Continue reading »